სახლში

   
 

100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1277

N 101

 თარიღი: 2003-05-17 

  "adamians mxolod mashin akvs upleba sxva adamians daxedos zemodan, roca man is pexze unda camoakenos." (gabriel garsia markesi) 

 

SMS:

N 102

 თარიღი: 2003-05-17 

  "simartlis garda kvelaperi tkuilia" 

 

SMS:

N 103

 თარიღი: 2003-05-18 

  adamiani tavisi adamianuri adamianobit adamianobs 

 

SMS:

N 104

 თარიღი: 2003-05-19 

  tu aragac zapasebi ager mirtyi napasebi. 

 

SMS:

N 105

 თარიღი: 2003-05-21 

  kvela pirveladi ganacheni eqvemdebareba gasachivrebas - e.i. kvelaze mkacric aqedan tvit uimedoba araa... 

 

SMS:

N 106

 თარიღი: 2003-05-21 

  ia ne samaia xudshaia, no ne svitai... 

 

SMS:

N 107

 თარიღი: 2003-05-21 

  diaval eta padshii angel 

 

SMS:

N 108

 თარიღი: 2003-05-21 

  sadac me vage maxe, xams iqve davimarxe 

 

SMS:

N 109

 თარიღი: 2003-05-21 

  bednieria is vinc tavs bednierad tvlis 

 

SMS:

N 110

 თარიღი: 2003-05-21 

  sikvdili jamia saukuno sicocxlistan sherckmisa... 

 

SMS:

N 111

 თარიღი: 2003-05-24 

  giyvardes,gcamdes da gjerodes misi, visac uyvarxar, scams da jera sheni  

 

SMS:

N 112

 თარიღი: 2003-05-24 

  am kveynad aris sami zmaneba:adamiani,siyvaruli da ukvdaveba 

 

SMS:

N 113

 თარიღი: 2003-05-30 

  nu gauketeb sxvas imas rac shen ar ginda gagiketon( nu moeqcevi sxvas ise rogorc shen ar ginda mogeqcnen) 

 

SMS:

N 114

 თარიღი: 2003-05-30 

  be good,be bad,but just be! 

 

SMS:

N 115

 თარიღი: 2003-06-01 

  Tu cxvrebi cocxlebi arian da mglebi madzGrebi, ?znachit? sheuchamiat sacodavi mecxvare. 

 

SMS:

N 116

 თარიღი: 2003-06-01 

  Rac upro zarmacia adamiani, misi shroma mit upro hgavs gmirobas 

 

SMS:

N 117

 თარიღი: 2003-06-01 

  coli qmars artmevs yvelapers, risi cartmevac ke sheudzlia, tqven carmoidginet-gvarsac ki. 

 

SMS:

N 118

 თარიღი: 2003-06-02 

  sikvdilis arseboba ar ushlis xels chems ocnebas...da ocnebashi gadis cxovreba, magram ocnebac xom cxovrebaa... 

 

SMS:

N 119

 თარიღი: 2003-06-08 

  kvelaze mdzime danakargi dakarguli droa! 

 

SMS:

N 120

 თარიღი: 2003-06-09 

  dazoget tqveni shvilebis cremli, rom tqvens saplavze dagvaron! 

 

SMS:

N 121

 თარიღი: 2003-06-09 

  kovel adamianshi mzea -- ogond acalet, rom anatos. 

 

SMS:

N 122

 თარიღი: 2003-06-09 

  nu ggonia rom rame cuds chaiden da daimalebi, radgan sxvebs rom daemalo sakutar sindiss versait tsauxval.  

 

SMS:

N 123

 თარიღი: 2003-06-09 

  vinc ar aris qalis, gvinis da simgeris msurveli, tavis agsasrulis dgemde is iqneba suleli. 

 

SMS:

N 124

 თარიღი: 2003-06-09 

  gakvirvebas tsitic kopnis gasakviris sheqmnas tslebi unda. 

 

SMS:

N 125

 თარიღი: 2003-06-09 

  roca tavshi brznuli araferi ar mogdis jobia gachumde 

 

SMS:

N 126

 თარიღი: 2003-06-10 

  nasrol qvas, natqvam sitkvas da gagzavnil SMS-s ukan ver daabruneb 

 

SMS:

N 127

 თარიღი: 2003-06-10 

  ragacis migceva tu ginda, unda ecado magram arsdros ecado is risi migcevac shudzlebelia 

 

SMS:

N 128

 თარიღი: 2003-06-11 

  NEVER SAY "NEVER" 

 

SMS:

N 129

 თარიღი: 2003-06-15 

  dumils nu daargvev an tqvi raime iseti rom dumils jobdes. 

 

SMS:

N 130

 თარიღი: 2003-06-16 

  koveli survili da natvra kvela adamianisa ertad rom axdes, es dedamica jojoxetad gadaiqceoda. buasti 

 

SMS:

N 131

 თარიღი: 2003-06-16 

  rac advilia, is ishviatad kofila kargi. pope 

 

SMS:

N 132

 თარიღი: 2003-06-16 

  kvela uchivis sicocxles, kvela kviris simdidris amaoebaze da aravin ki ar gamdzgaraarc ertit da arc meorit. debiusi 

 

SMS:

N 133

 თარიღი: 2003-06-17 

  Esli budesh vsu jizn naslajdenii iskat:pit vino,slushat chang i krasaviz laskat,vse ravno tebe s etim pridetsa smiritsa, Jisn poxoja na son,no ne vechno je spat 

 

SMS:

N 134

 თარიღი: 2003-06-17 

  Mnogo let razmishlial ia nad jizniu zemnoi.Neponiatnogo net dlia menia pod lunoi.Mne izvestno,chto mne nichego ne izvestno!Vot posledniaia pravda otkritaia mnoi 

 

SMS:

N 135

 თარიღი: 2003-06-17 

  Megobrebi varskvlavebivit arian,shen koveltvis ver xedav mat,magram isini mudam shentvis anateben.Gamoixede garet da daminaxav,tu ra tkma unda mogrubluli ar ari 

 

SMS:

N 136

 თარიღი: 2003-06-18 

  me chemze sheni cudi azri ki ar mamcarebs, mamcarebs is, rom shen ggonia me is mamcarebs. 

 

SMS:

N 137

 თარიღი: 2003-06-18 

  nacnobi kucha ar dagglis gachukebs sevdas ganvlili clebis. 

 

SMS:

N 138

 თარიღი: 2003-06-18 

  sakutari sindisi - uzenaesi uzenaesi sasamartloa. (mahatma gandi) 

 

SMS:

N 139

 თარიღი: 2003-06-18 

  sicrues kvela nabijis gadadgmaze shexvdebi, cheshmaritebas ki dzebna unda. (pol de-monti) 

 

SMS:

N 140

 თარიღი: 2003-06-18 

  icxovret ise, rom sikvdili tqventvis ikos udidesi usamartloba. (migel de unamuno) 

 

SMS:

N 141

 თარიღი: 2003-06-19 

  roca mamakaci cudad aris -qals ezebs, roca kargad- kidev ert qals  

 

SMS:

N 142

 თარიღი: 2003-06-19 

  revolucias amzadeben geniosebi, axorcieleben panatebi da mati shedegit tkbebian sustebi 

 

SMS:

N 143

 თარიღი: 2003-06-19 

  qali erti mamakacisgan itxovs zalian bevrs, mamakaci ki yvela qalisgan- mxolod erts 

 

SMS:

N 144

 თარიღი: 2003-06-23 

  Why do we close eyes when we sleep; when we cry; when we imagine; when we kiss? Because the most beautiful things in the world are unseen. 

 

SMS:

N 145

 თარიღი: 2003-06-23 

  tu ici ratom giyvars, ese igi ar giyvars (onore de balzaki) 

 

SMS:

N 146

 თარიღი: 2003-06-26 

  send this sms to person u love, the one u hate, the one u like, the one u want to fuck, and now thinkwhy i send this to you???????????????????????????????????? 

 

SMS:

N 147

 თარიღი: 2003-07-02 

  Aravin Ise Ar Isjeba Am Qveyanaze,Rogorc Igi, Romelic Yovelives Ar Shesciravs Tavis Siyvaruls. (Konstantine Gamsaxurdia) 

 

SMS:

N 148

 თარიღი: 2003-07-04 

  cvalebita shenita amogdzroba suli sheni 

 

SMS:

N 149

 თარიღი: 2003-07-07 

  adamiani cxovrebas ickebs tirilit da amtavrebs kvnesit 

 

SMS:

N 150

 თარიღი: 2003-07-07 

  chirsa shigan gamagrebe, egre unda vit qvitkirsa 

 

SMS:

N 151

 თარიღი: 2003-07-08 

  Rmerto momeci Zala Tavidan avicilo is rac SesaZlebelia, momeci moTmineba rom Seveguo imas rac gardauvalia da momeci nichi ganvasxvavo erTi meorisagan 

 

SMS:

N 152

 თარიღი: 2003-07-08 

  ZEDMETI ALKOHOLI ORSULOBAS ICVEVS 

 

SMS:

N 153

 თარიღი: 2003-07-10 

  is vinc sicocxles ar apasebs, arc imsaxurebs mas 

 

SMS:

N 154

 თარიღი: 2003-07-10 

  yvela grznoba sasargebloa , tu chven mat vplobt da cudi- tu vemorchilebit mat 

 

SMS:

N 155

 თარიღი: 2003-07-10 

  namdvili megobari daichers shens xels da igrdznobs shens guls!genatrebodes adamiani;iko mis gverdit da icode rom is arasodes ikneba shentan 

 

SMS:

N 156

 თარიღი: 2003-07-10 

  ar dakargo dro adamianze, romelic ar cdilobs mis shentan gatarebas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

SMS:

N 157

 თარიღი: 2003-07-10 

  aravin ar imsaxurebs shens cremlebs!is ki vinc imsaxurebs sheecdeba arasodes ar gatiros!!!!!!!!!! 

 

SMS:

N 158

 თარიღი: 2003-07-12 

  NU GAUKETAB SKHVAS CUDS TU AR GINDA ROM MAN ARAADAMIANAD AR CHAQTVALOS (IKA) 

 

SMS:

N 159

 თარიღი: 2003-07-13 

  ox es tanjva,romelic sicocxles amcarebs,magram uromlisodac mteli cxovreba umizno bodvaa niko lortqipanize 

 

SMS:

N 160

 თარიღი: 2003-07-13 

  adamiani saxea kovlad shemzle shemoqmedisa,mistvis araferi miucvdomeli 

 

SMS:

N 161

 თარიღი: 2003-07-17 

  Bistra vipiti stakan, ne shitaica nalitim. 

 

SMS:

N 162

 თარიღი: 2003-07-17 

  bednieri adamiani xshirad usindisoa 

 

SMS:

N 163

 თარიღი: 2003-07-17 

  chkua atas gzas xedavs da ar icis romeli airchios,goneba ki ert gzas xedavs da am gzit dadis 

 

SMS:

N 164

 თარიღი: 2003-07-17 

  adamianebi mashin scavloben, roca acavlian 

 

SMS:

N 165

 თარიღი: 2003-07-17 

  mas visac shuzlia qali martos, saxelmcipos martvac sheudzlia 

 

SMS:

N 166

 თარიღი: 2003-07-17 

  sjobs bednieri iyo vidre xnieri 

 

SMS:

N 167

 თარიღი: 2003-07-17 

  chkvianta dacinva sulelta prerogativaa 

 

SMS:

N 168

 თარიღი: 2003-07-17 

  sjobs shurdet sheni vidre ebralebode 

 

SMS:

N 169

 თარიღი: 2003-07-17 

  gmiri is ki ar aris visac ar eshinia, gmiri is aris visac eshinia da mainc midis 

 

SMS:

N 170

 თარიღი: 2003-07-17 

  bednieri sicocxle ar arsebobs, arsebobs mxolod bednieri dgeebi 

 

SMS:

N 171

 თარიღი: 2003-07-17 

  sizunce icyeba iq sadac mtavrdeba sigaribe 

 

SMS:

N 172

 თარიღი: 2003-07-17 

  nothing is as easy, as it looks 

 

SMS:

N 173

 თარიღი: 2003-07-17 

  better to do well than tu say well 

 

SMS:

N 174

 თარიღი: 2003-07-17 

  an xec kargad scan da misi nayopic, an xec cudad scan da misi nayopic, vinaidan xe nayopit sheicnoba!  

 

SMS:

N 175

 თარიღი: 2003-07-19 

  sadac shegxvdeba kedeli iq aris sheni predeli. 

 

SMS:

N 176

 თარიღი: 2003-07-19 

  tu ar givarga dvijoki ar gamogiva prijoki. 

 

SMS:

N 177

 თარიღი: 2003-07-19 

  shashvis galoba bus kvercxebshia. 

 

SMS:

N 178

 თარიღი: 2003-07-19 

  ver gamoiyeneb gasagebs tuki ar ici ras agebs. 

 

SMS:

N 179

 თარიღი: 2003-07-19 

  sicxeshi aryis daleva ar girs. 

 

SMS:

N 180

 თარიღი: 2003-07-19 

  100 lari mome valshi gagistumreb momavalshi. 

 

SMS:

N 181

 თარიღი: 2003-07-19 

  tu ar ikitxe cignebi da*ievebuli iknebi. 

 

SMS:

N 182

 თარიღი: 2003-07-22 

  ubeduria is, vinc aravis uyvars. ubeduria isic, vinc bevrs uyvars, ufro ubeduria is, visac aravin uyvars. 

 

SMS:

N 183

 თარიღი: 2003-07-22 

  megobaro tu xar rame,ar shecherde camitac!kaci unda shuqs aprqvevdes dgisitac da gamitac! 

 

SMS:

N 184

 თარიღი: 2003-07-23 

  kvelas eshinia siberis , magram kvelas ki unda rom siberemde miagcios. 

 

SMS:

N 185

 თარიღი: 2003-07-24 

  striqoni mashin aris daceris girsi rodesac is daceris girsicaa 

 

SMS:

N 186

 თარიღი: 2003-07-29 

  mxolod ubedurt ician tu ra aris cheshmariti bedniaereba... 

 

SMS:

N 187

 თარიღი: 2003-07-29 

  Turme yvelapris caglejas aitans adamiani . ertad erti molodini ar unda caartva kacs---molodini... 

 

SMS:

N 188

 თარიღი: 2003-07-31 

  zaxods nu mitexav tore dedis cxvirs gagitexav (saburtaloeli narkomanebi) 

 

SMS:

N 189

 თარიღი: 2003-08-01 

  sicocxle mtaa, mis mtvervalze asvlit nel-nela adixart, magram chamosvlit ki swrafat daeshvebit. (mopasani) 

 

SMS:

N 190

 თარიღი: 2003-08-01 

  cxovrebas adamianistvis ushromlad ara moucia ra. (horaciusi) 

 

SMS:

N 191

 თარიღი: 2003-08-01 

  imas ufro didi mnishvneloba aqvs, rom tviton adamiani stvlides tavis tavs martlad, vidre imas, rom orma motmem daasabutos misi simartle. (hiugo) 

 

SMS:

N 192

 თარიღი: 2003-08-05 

  msoflio katastrofa mashin dadgeba, roca chinelebi kovzit chamas daickeben 

 

SMS:

N 193

 თარიღი: 2003-08-10 

  Nobody dies virgin, life fucks everyone.  

 

SMS:

N 194

 თარიღი: 2003-08-11 

  me is vitsi,rom araperi ar vitsi. 

 

SMS:

N 195

 თარიღი: 2003-08-16 

  adamians romelsac cxovreba esmis, mashi xelovnebis didi nichia, romelsac agmochena chirdeba 

 

SMS:

N 196

 თარიღი: 2003-08-18 

  Yvelaperi carmavalia da mxolod magali zneobaa maradisi.miuxedavad imisa, axgznebulia zneoba tu imdenad datgunuli.roca tito orolapirovnebis kutvnilebasga sheadge 

 

SMS:

N 197

 თარიღი: 2003-08-18 

  Sakciels tu daucuneb adamians , ikve da mashinve unda itkvas rogori sakcieli ikneboda kargi da miasagebi. 

 

SMS:

N 198

 თარიღი: 2003-08-18 

  Mteli sheni sulieri dzalebit unda iltvode cheshmaritebisaken  

 

SMS:

N 199

 თარიღი: 2003-08-19 

  Molodinma utxra, Molodins gelodebio! 

 

SMS:

N 200

 თარიღი: 2003-08-20 

  Orive sakme ertad rom ar gamodis, mashin is unda aketos kacma, im orshi romelic girebulia. 

 

SMS: