სახლში

   
 

 კატეგორიები:

 სიყვარული ( 2341 )  

 სასიყვარულო ლექსები ( 2781 )

 
 სიყვარულის ახსნა ( 795 )  

ფრჩხილებში წერია თუ რამდენი SMS-ი არსებობს შესაბამის კატეგორიაში

 

100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 795

N 701

 თარიღი: 2007-07-27 

  ushenod gadzleba ar aris advili,ra vqna rom ertmanets gvashorebs mandzili ici megobroba kargi da namdvili,chems gulshi shen ukve gaqvs sheni adgili!!! 

 

SMS:

N 702

 თარიღი: 2007-07-27 

  aq arvin aris...an sulac kvelaaa...xar iasamani sxva sarevelaaa...vinc,avad gaxsenos,sizmarshic,meridos...kerpi xar gagmerteb,upalma shemindos... 

 

SMS:

N 703

 თარიღი: 2007-07-27 

  siyvarulis matrobela yvavili xar,wlis yovel dros afetqeba gixdeba,me shens gverdit pirtitvela ymawvili var da,yovel wams mofereba mindeba. 

 

SMS:

N 704

 თარიღი: 2007-08-15 

  lamaz tvalebshi napovni sitbo,gayinul guls rom gimilit mitbobs! me shens tvalebshi vipove sitbo da arapers vitxov...daupiqreblad sicocxles gitmob! 

 

SMS:

N 705

 თარიღი: 2007-08-16 

  sigijemde miyvarxar marushkiiii!!gagmerteb chemisicocxle xar!!!!!am qveyanaze yvelas da yvelapers mirchevixar!!! 

 

SMS:

N 706

 თარიღი: 2007-08-17 

  eklesiashi shevedi chumad, davante wminda santeli, mindoda metqva wminda giorgi, magram wamomcda sheni saxeli. __celqi_gogo__ 

 

SMS:

N 707

 თარიღი: 2007-08-21 

  ei meduqne damisxi? sanam abrunda navio, minda movascro rom gitxra!- 'ai laviu.' 

 

SMS:

N 708

 თარიღი: 2007-08-21 

  me shen miyvarxar ,amis tqmas vbedav tvalebs ro davxuchav sizmrebshi gxedav shen shemachvie me leqsis weras,ver gaveqcevit chven bedisweras 

 

SMS:

N 709

 თარიღი: 2007-08-21 

  modi nebita shenita torem mogiyvan chemita! 

 

SMS:

N 710

 თარიღი: 2007-08-22 

  ra aris sicocxle? sicocxle aris siyvaruli! siyvaruli ra aris? siyvarui aris kocna! kocna ra aris? modi chemtan da gachveneb!  

 

SMS:

N 711

 თარიღი: 2007-08-22 

  gjerodes me shentvis siketes visurveb da am dges 4 rames gisurveb:didxans sicocxles da ulev siyvaruls,bednier momavals da lamaz siyvaruls! 

 

SMS:

N 712

 თარიღი: 2007-08-22 

  sms-i movedi lamazi da jigruli droze amomokitxe ekranze var mikruli ert wuts shemogirbine didxans ara mcalia chems gamomgzavns uyvarxar,enatrebi dzalian 

 

SMS:

N 713

 თარიღი: 2007-08-22 

  imdenad menatrbi rom ukve melandebi mudam meyvarebi shens tavs gepicebi yvelagn gamogyvebi tundac jojoxetshi ogond is vicode rom sul geyvarebi 

 

SMS:

N 714

 თარიღი: 2007-08-22 

  guls enatrebi shens naxvas mtxovs me rom ar gxedav chems gulshi tovls,sad xar?modi!ratom xar shors?sheni lodinit nu momklav gtxov 

 

SMS:

N 715

 თარიღი: 2007-08-22 

  yoveltvis roca ocnebob, yoveltvis roca marto xar, gaxsovdes rom me varsebob, gaxsovdes rom me maxsovxar! 

 

SMS:

N 716

 თარიღი: 2007-08-22 

  gana sishore sixaruls aqrobs? gana sishorit icvleba guli? ara arasodes ar dagiviwyeb, sanam icocxlebs es chemi guli! 

 

SMS:

N 717

 თარიღი: 2007-08-22 

  es siyvaruli me mashin vnaxe roca pirvelad shen daginaxe me veravin damigebs maxes da ver damaviwyebs shens lamaz saxes! 

 

SMS:

N 718

 თარიღი: 2007-08-22 

  atasi tkbili sityva msurs gitxra, atasi leqsi mxolod shen gigzavna, sizmarshi isev gixilo minda, ra vqna rom mudam shens gverdit minda? 

 

SMS:

N 719

 თარიღი: 2007-08-22 

  minda daginaxo tvals da guls aklixar,minda shegexo shen ki sul garbixar chemi cxovrebis dardi xar sul shentan minda iseti kargi xar. 

 

SMS:

N 720

 თარიღი: 2007-08-22 

  miyvarxar ise rogorc arasdros ar uyvarebiat aravin da menatrebi im monatrebit romelic qveynad titqmis ar aris 

 

SMS:

N 721

 თარიღი: 2007-08-22 

  sheni monatreba gulidan amovida mesijis saxit shentan wamovida mas gamovatane kocna paruli tuchebs gikocni chumad da malulad 

 

SMS:

N 722

 თარიღი: 2007-08-22 

  suli mexuteba ise menatrebi tvalebs mwuxarebis cremli dasdenia vici me yoveltvis ase meyavrebi me xom shens tvalebshi guli damrchenia chemi sicocxle xar 

 

SMS:

N 723

 თარიღი: 2007-08-22 

  shen varskvlavi xar anateb caze mzis amosvla xar mgelvare zgvaze mitxar rogor vipiqro sxvaze roca shen myavxar am qveyanaze. 

 

SMS:

N 724

 თარიღი: 2007-08-22 

  dagamdeba mowyenili davwvebi mware piqrit ocnebebshi chavwvebi guli mqonda isic amomacale qurdbacaca dzili mainc macale 

 

SMS:

N 725

 თარიღი: 2007-08-22 

  gamit sinatles awvalebs piqri sheni alersisi survilit viwvi idumaleba uxdeba locvas gigzavni did da unazes kocnas 

 

SMS:

N 726

 თარიღი: 2007-08-22 

  exla shentan var mesijit movedi da mainteresebs tu rogor momeli sitbos dagitoveb da mere gavqrebi tuki nebas momcem sul shentan davrchebi 

 

SMS:

N 727

 თარიღი: 2007-08-22 

  damijere ar var morcxvi games vatev shenze locvit uaxloes momavalshi suls amogxdi imdens gkocni 

 

SMS:

N 728

 თარიღი: 2007-08-22 

  shen xar chemi mamalo da chemi satanjveli vin gagachina dampalo aseti sayvareli! 

 

SMS:

N 729

 თარიღი: 2007-08-22 

  ramdeni xani gavida sheni meisjis lodinshi icode shentan moval da shemogixtebi loginshi. 

 

SMS:

N 730

 თარიღი: 2007-08-31 

  ise miyvarxar,rogorc poets kalami lots xvino,qals pomada,javaxishvils lekveishvili,mamuka xlonts "amtani" da guramis nanuli...:-) 

 

SMS:

N 731

 თარიღი: 2007-08-31 

  guls enatrebi shens naxvas mtxovs me rom ar gxedav chems gulshi tovls, sad xar? modi! ratom xar shors? sheni lodinit nu momklav gtxov. koba beraia mikvarxar  

 

SMS:

N 732

 თარიღი: 2007-09-02 

  ici rogor miyvars mtvare sevdiani,is xom hens tvalebivut sevdiania da siyvarols mtavazobs.zalian miyvarxar datiiiii 

 

SMS:

N 733

 თარიღი: 2007-09-02 

  neta ratom miyvarxar shen ase zlier,neta rato menatrebi shen ase zalian albat es monatreba da siyvaruli heni bralia.dika 

 

SMS:

N 734

 თარიღი: 2007-09-23 

  "tu ert dges gaigvidze da agmochndi ucnaur adgilas,sadac kvelaperi petkavs,irgvliv ki sisxliani kedlebia.ar shegeshindes: shen chems gulshi xar!" 

 

SMS:

N 735

 თარიღი: 2007-10-13 

  zogjer mgonia rom sheni siyvarulistvis erti guli ar myopnis. 

 

SMS:

N 736

 თარიღი: 2007-10-18 

  chemo patarav sul shentan viqnebi me amas gpirdebi shen xom ici rogorc mchirdebi me shen miyvarxar, me shen miyvarxar nutu odesme amas mixvdebi.  

 

SMS:

N 737

 თარიღი: 2007-10-24 

  ici ra minda? guli gamixsna da shig chavcero chemi saxeli... dzalit ki ara shen momec neba, rom arvin iyos misi camshleli.... 

 

SMS:

N 738

 თარიღი: 2007-10-27 

  cuti-sofeli xanmoklea da carmavalia.da kvelaferi qveknad aris amaoeba.cxovreba raa.... kvamli aris hveni cxovreba.rom ar movalit samudamod mahin gakreba. 

 

SMS:

N 739

 თარიღი: 2007-10-30 

  au itokshi ra.... mikvarxar da uari ar mitxra tore am vazas gadagartkav tavshi!!!!!!!!  

 

SMS:

N 740

 თარიღი: 2007-10-30 

  hm bozishyo mikvarxar. matibal tu gatkuebde ra  

 

SMS:

N 741

 თარიღი: 2007-11-01 

  tviton moenatreba sheni yuradgeba da sheni sitbo da tviton mova shentan ........ es moxdeba mashin roca igrdznobs rom shen namdvilad giyvars ... 

 

SMS:

N 742

 თარიღი: 2007-11-01 

  mtavaria mis cinashe ar daimciro tavi da ecade arc aravin dagamciros mis cinashe .... vajkacurad unda moiqce yoveltvis da yvelgan da yvelap[eri kargad ikneba 

 

SMS:

N 743

 თარიღი: 2007-11-02 

  karoche exlai shen me ar micnob jan da me ki gicnobai da magra mevasebai da shekvarebulad gamomkvebi xaa tu ki damireke tutxmeti ocdatutxmeti nuliki 

 

SMS:

N 744

 თარიღი: 2007-11-08 

  miyvars chai miyvars rdze miyvars mari kopadzeeeeeeeeee!!! 

 

SMS:

N 745

 თარიღი: 2007-11-09 

  sheni tvalebi uziro tbebia chemi ocneba shig tetri gemi 

 

SMS:

N 746

 თარიღი: 2007-11-10 

  da mainc minda hems sulier simkudrovehi humad mogixmo gapatio da hegirigo ara imitom hens sikvaruls rom ver movehvi gavigot fasi ertmanetis mxolod imitom. 

 

SMS:

N 747

 თარიღი: 2007-11-12 

  miyvarxar daglamde, da rom daviglebi mashinac miyvarxar!!!!!!!!!!!!!!! 

 

SMS:

N 748

 თარიღი: 2007-11-12 

  mashin,rodesac me shen erts gnatrob,shen sxvaze fiqrob,sxva vinmes atbob.shenze fiqrebi magijebs,maxrchobs,tu daijere vai shens patrons 

 

SMS:

N 749

 თარიღი: 2007-11-20 

  -gogooo miyvarxar. -iii, ara mjerams! -eee,miyvarxar metqi! -ara mjeraavs vaaa, -mash mtyunis.... 

 

SMS:

N 750

 თარიღი: 2007-11-24 

  me shen miyvarxar imaze metad vidre dzaxls dzvali,or fexa dzaxls pagonebi,xlonts amtanebi,saakashvils tvitfrinavi,narkomans baiani da melots tma:)maaaaash 

 

SMS:

N 751

 თარიღი: 2007-11-24 

  me shen miyvarxar imaze metad,rasac siyvaruli hqvia,me shen imaze metad menatrebi rasac monatreba hqvia.shen chemtvis imaze dzvirfasi xar,rasac sicocxle hqvia!! 

 

SMS:

N 752

 თარიღი: 2007-12-01 

  karoche magrad miyvarxar raaa. rogorc ki daginaxe egreve mivxvdi rom shen is adamiani xar romelic sizmrebshi mesizrmeboda. Is lamazi angelozi romelic shen xar : 

 

SMS:

N 753

 თარიღი: 2007-12-10 

  me siyvaruli vici rac aris. magram... ar vici shen rogor gitxra 

 

SMS:

N 754

 თარიღი: 2007-12-17 

  ra damazinebs,ra damazinebs...ukve mezina me chemi wili.magram me sanam miwas vamzimeb,ar gegirseba shen mshvidi zili... 

 

SMS:

N 755

 თარიღი: 2007-12-17 

  ici rogor shemiyvardi? dzalian! da sul dzalian meyvarebi! mxolod shen xar chemi tkivilebis camali, mxolod shen xar ocnebebis princi. miyvarxar dato 

 

SMS:

N 756

 თარიღი: 2007-12-26 

  me shen miyvarxar laad 

 

SMS:

N 757

 თარიღი: 2008-01-01 

  Love is Love I Love thes Love, Love is You so I Love You 

 

SMS:

N 758

 თარიღი: 2008-01-01 

  Minda dzvirpaso shenc shemiyvaro,rom siyvarulis gavigo gemo.Minda amayad metqmodes shentvis,me shen miyvarxar sicocxlev chemo !!! 

 

SMS:

N 759

 თარიღი: 2008-01-01 

  usazRvro sevda, mwuxare bedze... fiqrebSi frena me vfiqrob Senze! 

 

SMS:

N 760

 თარიღი: 2008-01-02 

  RODESAC SHEN NOMERS VXEDAV GULI MAGAR DGERAS MICKEBS.ROCA SHENS XMAS VIGEB,SIXARULIT VGIJDEBI.ROCA SEN GXEDAV,WARMOGIDGENIA RA DGESHI VAR?! 

 

SMS:

N 761

 თარიღი: 2008-01-04 

  minda viko qarishxali, rata agitaco, mogexvio da gulshi chagikra... minda viko mze,rom mcveli sxivebit guli gagilgvio,guli romelic chemtvis gakinulia. nino 

 

SMS:

N 762

 თარიღი: 2008-01-04 

  me ubralod adamiani var, romelic chveulebrivi adamianuri tvisebebit cocxlobs, var adamiani, msuntqavi sheni tvalebit, arsebuli momavlis imedita. nino_7 

 

SMS:

N 763

 თარიღი: 2008-01-05 

  ici rogor miyvarxar? dzalze, dzalian, arasodes dagiviwyeb, vficav wminda M A R I A M S. chems yvela sms vudzxvni chem sheyvarebuls. ziziko 

 

SMS:

N 764

 თარიღი: 2008-01-08 

  shenma monatrebam tavbru damaxvia,piqrebis magivrad sabanshi gamaxvia,martla momenatre ki ar gexumrebi,magra miyvarxar da gulshi gexutebi. 

 

SMS:

N 765

 თარიღი: 2008-01-08 

  sikvdili ki ara,usikvarulod sicocxlea dzneli.arc sikvdili da arcsicocxle ise ar aris dzneli,genatrebodes da ver xedavde.ai eg aris yvelaze dzneli.ninos ditosgan 

 

SMS:

N 766

 თარიღი: 2008-01-13 

  snenze pikrshi tuki tvali mecremleba tu shens m,esijs velodebi sixarulit,amixseni ra davarkva me am gdzrnobas :MONATREBA,OCNEBA TU SIKVARULI? 

 

SMS:

N 767

 თარიღი: 2008-01-13 

  SHENS LAAMAZ GULSHI ANGELOZS VXEDAV ME SHENI MSGAVSI VER VPOVE VERSAD AR SHEGEHINDES ARAPRIS QVEKNAD ME SHENZE CHUMAD VLOCULOB gmerttan  

 

SMS:

N 768

 თარიღი: 2008-01-19 

  leqsi vici leqsmeti shen gakoce teqsmeti........,,, 

 

SMS:

N 769

 თარიღი: 2008-01-19 

  sxvas ara me menatrebi...me ara-tvalebs enatrebi...tvalebs ara-guls enatrebi...guls?xo guls...romelsac ase zlier ukvarxar da enatrebi.....ako mikvarxaaaar... 

 

SMS:

N 770

 თარიღი: 2008-01-20 

  cemi bedi xar, cemi varskvlavi, cemi cxovrebis udziro zgva xar, ra saciroa maindamaic rom sitkva gitxra " me sen mikvarxar!!!!!!!!!!!" (sopo)  

 

SMS:

N 771

 თარიღი: 2008-01-29 

  NAN me shen mikvarxar, magram vxvdebi rom shen chemi sikvarulis girsi ara xar. 

 

SMS:

N 772

 თარიღი: 2008-02-06 

  me shen... a araferi,ragac gadamcda :D:D 

 

SMS:

N 773

 თარიღი: 2008-02-06 

  siyvaruli martivi ramea da ubralod tqvi - "me shen miyvarxar giorgi_:)" 

 

SMS:

N 774

 თარიღი: 2008-02-06 

  me shen miyvardi rogorc kampoti,mindoda mekocna magram garbodi,me shen miyvardi rogorc muraba,sanam tviton ar chavicvi kaba.:D:Dprosto vixumre:* ...giorgi_:) 

 

SMS:

N 775

 თარიღი: 2008-02-06 

  giyvardet is visac ukvarxart da ara is visac mosconxart.adamiani tu bergan aris sheyvarebuli man cheshamriti siyavruli ar icis .giyavrdet erti da ataret gulit 

 

SMS:

N 776

 თარიღი: 2008-02-07 

  minda gagimxilo erti saidumlo,romelsac gulshi satutad vinaxav,kvelasgan malulad kurshi chagchurchulo chemo angelozo dalian mikvarxar./xato/ 

 

SMS:

N 777

 თარიღი: 2008-02-07 

  miyvarxar, sxvanairad rogor gitxra?. albat vici magram shen ver gimxel amas.mere ra rom gogo var me mainc gavamxel farulad chems grznobebs, radgan cxovreba xanm 

 

SMS:

N 778

 თარიღი: 2008-02-08 

  zgvas gamoeqca da tetr qvishaze mokvda tetri tolia,mas siyvaruli undoda mxolod sxva araperi moutxovia:( *KaTo* 

 

SMS:

N 779

 თარიღი: 2008-02-08 

  wlebi ise gaivlian,prtebis eri shexebit,albad ert dros,sadgac gvian,chven ertmanets shevxvdebit.uimedo siyvarulit,joxit,satvaleebit,sulshi mdgari civi zamtrit,gamotvlili dgeebit.. 

 

SMS:

N 780

 თარიღი: 2008-02-09 

  MIYVARXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRR :((((((((((((((( ra vqna ar maqvs ufleba ro es vaghiaro magram....mainc miyvarxar,ra vqna :(((((( :X :* ;( 

 

SMS:

N 781

 თარიღი: 2008-02-09 

  ku suntkavs trakit, cvetiab qvaze dajdeba da gaigudeba:))) 

 

SMS:

N 782

 თარიღი: 2008-02-09 

  имя Skype: g.giguna444 Полное имя: kusa Настроение: moval Дата рождения: 3 Февраль 1974 г. Возраст: Только исполнилось 34 Пол: Мужской Язык: Russian Мест 

 

SMS:

N 783

 თარიღი: 2008-02-09 

  axla skypshi var :) Shemot chemtan 

 

SMS:

N 784

 თარიღი: 2008-02-11 

  me shen miyvarxar da ara maqvs amis upleba, magram siyvaruls vin waartva tavisupleba? 

 

SMS:

N 785

 თარიღი: 2008-02-12 

  chemo sicocxle,dzlier miyvarxar,me shentan minda,ushenod ra var?s.... g......... 

 

SMS:

N 786

 თარიღი: 2008-02-13 

  siyvarulis axsna somxurad: es inches vores azes ke mares kusanes kamarganes kutuna is en fuchuna es in ah ah ah es in bavshvii.geiget?ara .mashin virma gagiyara 

 

SMS:

N 787

 თარიღი: 2008-02-14 

  vicvi sheni siyvarulit vit otaxshi santeli, ushenod var marto rogorc xis totze darchenili fotoli, miyvarxar chemo ikako, sheni kusebi 

 

SMS:

N 788

 თარიღი: 2008-02-14 

  minda dvirpaso shenc shemikvaro,rom sikvarulis gavigo gemo,minda amakad metkmodes shentvis,me shen mikvarxar sicocxle chemo./xato/ 

 

SMS:

N 789

 თარიღი: 2008-02-14 

  vano miyvarxar,dzalin dzalin magrad!shen chemi sicocxle xar!ushenod yoveltvis cudad var:( M*I*K*V*A*R*X*A*R*  

 

SMS:

N 790

 თარიღი: 2008-02-15 

  VANO SIGIJEMDE MIYVARXAR SIXUUU!SHENIT VCOCXLOB,,CHEM PATARA GULSHI XAR DA MUDAM DARCHEBI!""""SHENI PATARA GOGO""" 

 

SMS:

N 791

 თარიღი: 2008-02-15 

  mzika dzalian miyvarxar, shen xar chemi sicocxle, gkocni da gexvevi. sheni. vano. 

 

SMS:

N 792

 თარიღი: 2008-02-15 

  niavi vikav shens sarkmelshi shemovipare,mshvidad gedina gakoce da gamovipare santeli vikav da cremlebad chamovigvare axla ki mitxar chemo kargo ar shemikvareb? 

 

SMS:

N 793

 თარიღი: 2008-02-15 

  cxovrebis tkivils ver aicileb da verc usashvelo sevdas vegarc sidlieres inarchuneb roca ugmertobas xedav. 

 

SMS:

N 794

 თარიღი: 2008-02-15 

  netav icode rogor mikvarxar da bevrjer getkvi didxans icocxle shen arc ki ici zedmet saxelad me shen shegarkvi chemi sicocxle. 

 

SMS:

N 795

 თარიღი: 2008-02-15 

  am kveknad mosvla sxva tu ara,imitom girda,rom ertxel mainc mikvarxar. 

 

SMS: